Հաշվապահական հաշվառում

Օրենսդրական

Հաշվապահական հաշվառման ծառայություն

Հաշվապահական հաշվառման  ծառայությունները ներառում են անհրաժեշտ փաստաթղթերի դասակարգումը, լրացումը, արխիվացումը, համակարգչային ծրագրային ապահովման միջոցով համապատասխան հաշվապահական գրանցումների վերլուծումը և համապատասխանեցումը, ֆինանսական, հարկային, վիճակագրական և այլ հաշվետվությունների, ինչպես նաև այլ նշանակալի տեղեկատվության պատրաստումը:

Հաշվապահական հաշվառման մեջ ներառված է հետեվյալ գործառույթները

Հաճախորդի կողմից տրված լիազորագրի հիման վրա ՊԵԿ-ից էլեկտրոնային մուտքագրման տվյալների ստացում,

Գործող ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան բոլոր հաշվապահական/ֆինանսական փաստաթղթերի համապատասխանության ստուգում,

Տարեկան Ֆինանսական հաշվետվությունների (առանց կից ծանոթագրությունների) կազմում և ներկայացում ղեկավարությանը Հաշվապահական հաշվառման մասին ՀՀ Օրենքով սահմանված կարգով,

Ընթացիկ հաշվապահական հաշվառման վարում` ՀՀ օրենսդրության պահանջների համաձայն.

Հաշվապահական գրանցումների վերաբերյալ հաճախորդի հարցման դեպքում տվյալների տրամադրում։

Հետևում և Հաճախորդին տեղեկացում, որ հարկերը, վճարները սահմանված ժամկետներում վճարվեն,

Հաճախորդի կողմից տրված լիազորագրի հիման վրա ՊԵԿ-ից էլեկտրոնային մուտքագրման տվյալների ստացում,

Գործող ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան բոլոր հաշվապահական/ֆինանսական փաստաթղթերի համապատասխանության ստուգում,

Տարեկան Ֆինանսական հաշվետվությունների (առանց կից ծանոթագրությունների) կազմում և ներկայացում ղեկավարությանը Հաշվապահական հաշվառման մասին ՀՀ Օրենքով սահմանված կարգով,

Հարկային ստուգման դեպքում վարում և անցկացում որպես Հաճախորդի ներկայացուցիչ

Ընթացիկ հաշվապահական հաշվառման վարում` ՀՀ օրենսդրության պահանջների համաձայն.

Հաշվապահական գրանցումների վերաբերյալ հաճախորդի հարցման դեպքում տվյալների տրամադրում։

Հետևում և Հաճախորդին տեղեկացում, որ հարկերը, վճարները սահմանված ժամկետներում վճարվեն,

Ծրագրի ներդնում Հաճախորդի նախընտրած համակարգչային ծրագրային ապահովման համակարգում,

Ոչ ընթացիկ ակտիվների ամորտիզացիայի /մաշվածության/ հաշվառում ֆինանսական և հարկային՝ համաձայն հաճախորդի ընդունած քաղաքականության,