Քաղաքացիաիրավական հարաբերություններ

Օրենսդրական

Քաղաքացիաիրավական հարաբերություններ

Տնտեսական գործունեություն իրականացնելիս անհրաժեշտություն է առաջանում լուծել պայմանագրի կողմերի հետ գործարքների կնքման և կատարման, տեղական նորմատիվ իրավական ակտերի մշակման և այլ գործընթացների հետ կապված տարբեր իրավական հարցեր։ Իրավական հարաբերությունների տարատեսակությունը ենթադրում է վերջիններիս ճիշտ որակման, հնարավոր հետևանքների գնահատման, ինչպես նաև գործարքների և այլ փաստաթղթերի պատշաճ իրավաբանական ձևակերպման անհրաժեշտություն՝ ինչպես հայաստանյան, այնպես էլ միջազգային մասնավոր իրավունքով նախատեսված նորմերի առավել օպտիմալ իրավական շրջանակների ընտրությամբ։

Բարձր պրոֆեսիոնալիզմով օժտված մասնագետների մեր թիմը պատրաստ է ձեզ համակողմանի իրավաբանական աջակցություն ցուցաբերել հետևյալ ուղղություններով․ 

Ընդհանուր տնտեսվարմանն առնչվող պայմանագրերի մշակում, հարկային հետևանքների գնահատում։ Պայմանագրերի կնքման, փոփոխման կամ լուծարման ընթացակարգի վարում

Արտաքին առևտրային գործունեությանն առնչվող պայմանագրերի մշակում։ Վերջիններիս կնքման, փոփոխման կամ լուծարման ընթացակարգի վարում

Գործող և նորից կնքվող պայմանագրերի իրավական վերլուծություն օրենսդրության պահանջների համապատասխանության, ռիսկերի առկայության կամ բացակայության տեսանկյունից՝ պայմանավորված պայմանագրերի կնքմամբ և/կամ կատարմամբ

Ընկերությունների իրավաբանական գործարքների վարում (իրավաբանական աութսորսինգ)

Անշարժ գույքի հետ կապված գործարքների վարում

Իրավունքի տարբեր ոլորտներում գործող օրենսդրության կիրառման հարցերի հետ կապված իրավաբանական եզրակացությունների պատրաստում

Բազմատարր պայմանագրային շրջանակների (սխեմաների) մշակում՝ բարդ գործարքներում (երբ գործարքում ներգրավված կողմերի թիվը գերազանցում է երկուսը, կան բազմաթիվ պայմանագրեր ևն) Պատվիրատուի իրավունքների և պարտականությունների ապահովման նպատակով

Տեղական նորմատիվ ակտերի մշակում, այդ թվում՝ գործող օրենսդրությամբ իրավաբանական անձանց գործունեության հանդեպ ներկայացվող պահանջների կատարման ապահովման նպատակով