Կադրային աուդիտ

Օրենսդրական

Կադրային աուդիտ

Յուրաքանչյուր կազմակերպություն առընչվում է աշխատակիցների ձևակերպման օրենսդրական պահանջների հետ, քանի որ  ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքային իրավունքի նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերի դրույթները ենթակա են պարտադիր կատարման բոլոր գործատուների համար` անկախ նրանց կազմակերպական-իրավական և սեփականության ձևից:

Թերի ձևակերպված կադրային փաստաթղթերը կարող են էական նյութական  պատասախանատվության հիմք հանդիսանալ և այսօր գործատուն պետք է կարևորի կազմակերպության  կադ փաստաթղթաշրջանառության գրգետ վարմանը և պարբերաբար տեղեկանա իրավիճակի մասին:

Կկատարենք Ձեր կազմակերպության կողմից կազմված կադրային գործավարության փաստաթղթերի վերլուծություն և կներկայացնենք շտկումների մասին հաշվետվության.

Համաձայն գործող Աշխատանքային օրենսդրությանը կիրականացնենք կադրային գործավարության հետևյալ փաստաթղթաշրջանառության ձևակերպումների աուդիտ

Լիարժեք նյութական պատասխանատվության պայմանագրերի

Աշխատանքի էական պայմանների փոփոխման համաձայնագրերի

Արտաժամյա և գիշերային աշխատանքի վարձատրության ձևակերպումների

Աշխատանքային և քաղիրավական պայմանագրերի

Ներքին կարգապահական կանոնների և այլ ընթացակարգերի

Աշխատանքի (հերթափոխային) ժամանակացույցների

Ծանր և վնասակար աշխատանքների ձևակերպումների

Աշխատանքից ազատման գործնթացի ձևակերպումների արդյունքում՝

  • կունենաք գրագետ ձևակերպված իրավաբանական պաշտպանվածություն աշխատանքային վեճերի ժամանակ.
  • կկարողանաք պատշաճ ներկայանալ աշխատանքային օրենսդրության նորմերի շրջանակներում պետական մարմինների կողմից անցկացվող ստուգումներին.

Արձակուրդների և գործուղումների ձևակերպումների

Կարգապահական ներգործության միջոցների ձևակերպումներ