Իրավաբանական ծառայություն

Օրենսդրական

Իրավաբանական ծառայություն

Հաշվապահական հաշվառման, ինչպես նաև Ֆինանսական հաշվետվությունների ճշգրիտ վարումը, բիզնես գործընթացում կարևորագույն գործիքներ են, որոնք ենթադրում են յուրաքանչյուր բիզնեսի առանձնահատկությունների ըմբռնում, գործող բիզնես պրոցեսներին հատուկ ֆինանսական և հարկային հաշվառման համակարգի ներդրում ու վարում, ինչպես նաև օերնսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ ժամանակին իրազեկում և դրանց արդյունավետ կիրառում:

«ՖՐԵԴԱ»-ն Հայաստանում տրամադրում է ինչպես պարբերական հաշվապահական ծառայություններ, այնպես էլ ապահովում է մեկանգամյա առանձնահատուկ խնդիրների լուծում:

Մեր թիմի կողմից հաշվապահական ծառայությունների մատուցումը համակցվում և ամրապնդվում է հարակից ծառայություններով` հարկային և մաքսային հարցերով խորհրդատվություն, աշխատանքային օրենսդրության հարցերով խորհրդատվություն, հաշվապահական հաշվառման վերականգնում, հարկային ստուգումների վարում և անցկացում, ՄՌԿ ծառայությունների մատուցում և այլն։

Հաշվապահական հաշվառման վարման ծառայությունները ներառում են անհրաժեշտ փաստաթղթերի դասակարգումը, լրացումը, արխիվացումը, համակարգչային ծրագրային ապահովման միջոցով համապատասխան հաշվապահական գրանցումների վերլուծումը և համապատասխանեցումը, ֆինանսական, հարկային, վիճակագրական և այլ հաշվետվությունների, ինչպես նաև այլ նշանակալի տեղեկատվության պատրաստումը:

ՖՐԵԴԱ թիմը կազմված է որակավորված և տարբեր ոլորտներում փորձառություն ունեցող խորհրդատու-հաշվապահներից, ովքեր պատրաստ են մատուցել հաշվապահական հաշվառման ծառայություն՝ Ձեր ընկերության համար՝ անկախ դրա չափերից և գործունեության ոլորտից:

 

Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն կազմում

Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության փաստաթուղթը կարևոր նշանակություն ունի կայացած և զարգացող ընկերությունների համար, հատկապես, երբ վերջիններս ակնկալում են արտաքին ֆինանսավորում, ներդրումներ, ընդգրկվելու են մեծ նախագծերի մեջ: Ֆրեդան փորձ ունի ստեղծելու այդպիսի փաստաթղթեր շինարարության, տրանսպորտի, մեքենաշինության, ՏՏ և խորհրդատվական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների համար:

Այսպիսի միասնական ընթացակարգի մշակումը ընկերությանը թույլ է տալիս աշխատել ավելի ճկուն, միաժամանակ ընդունակ լինել լուծելու այլ հարակից խնդիրներ` օրինակ, որոնք վերաբերում են կառավարչական հաշվառմանը և այլն: Մեր ընկերությունն ունի սեփական մշակումներ այդ ուղղությամբ։

Հաճախորդի կողմից տրված լիազորագրի հիման վրա ՊԵԿ-ից էլեկտրոնային մուտքագրման տվյալների ստացում,

Գործող ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան բոլոր հաշվապահական/ֆինանսական փաստաթղթերի համապատասխանության ստուգում,

Տարեկան Ֆինանսական հաշվետվությունների (առանց կից ծանոթագրությունների) կազմում և ներկայացում ղեկավարությանը Հաշվապահական հաշվառման մասին ՀՀ Օրենքով սահմանված կարգով,

Ընթացիկ հաշվապահական հաշվառման վարում` ՀՀ օրենսդրության պահանջների համաձայն.

Հաշվապահական գրանցումների վերաբերյալ հաճախորդի հարցման դեպքում տվյալների տրամադրում։

Հետևում և Հաճախորդին տեղեկացում, որ հարկերը, վճարները սահմանված ժամկետներում վճարվեն,

Հաճախորդի կողմից տրված լիազորագրի հիման վրա ՊԵԿ-ից էլեկտրոնային մուտքագրման տվյալների ստացում,

Գործող ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան բոլոր հաշվապահական/ֆինանսական փաստաթղթերի համապատասխանության ստուգում,

Տարեկան Ֆինանսական հաշվետվությունների (առանց կից ծանոթագրությունների) կազմում և ներկայացում ղեկավարությանը Հաշվապահական հաշվառման մասին ՀՀ Օրենքով սահմանված կարգով,

Հարկային ստուգման դեպքում վարում և անցկացում որպես Հաճախորդի ներկայացուցիչ

Ընթացիկ հաշվապահական հաշվառման վարում` ՀՀ օրենսդրության պահանջների համաձայն.

Հաշվապահական գրանցումների վերաբերյալ հաճախորդի հարցման դեպքում տվյալների տրամադրում։

Հետևում և Հաճախորդին տեղեկացում, որ հարկերը, վճարները սահմանված ժամկետներում վճարվեն,

Ծրագրի ներդնում Հաճախորդի նախընտրած համակարգչային ծրագրային ապահովման համակարգում,

Ոչ ընթացիկ ակտիվների ամորտիզացիայի /մաշվածության/ հաշվառում ֆինանսական և հարկային՝ համաձայն հաճախորդի ընդունած քաղաքականության,