Գնորդի ՀՎՀՀ-ն պարունակող ՀԴՄ կտրոնով իրականացված գործարքի դեպքում կիրառելի՞ են արդյոք կանխիկ դրամով վճարումների նկատմամբ սահմանված սահմանափակումները։

0

Ոչ, քանի որ ՀՀ հարկային օրենսգրքի 386-րդ հոդվածով սահմանված կանխիկ դրամով վճարումների նկատմամբ սահմանափակումների կիրառության իմաստով կանխիկ դրամով վճարում չի համարվում այն վճարումը, որի մասով դուրս է գրվել ապրանք ձեռք բերող, աշխատանք ընդունող և (կամ) ծառայություն ստացող կազմակերպության, անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ նոտարի՝ հարկ վճարողի հաշվառման համարը պարունակող՝ հսկիչ դրամարկղային մեքենայի կտրոն: