Ո՞րն է համարվում շրջանառության հարկով հարկման օբյեկտ։ Արդյոք ապահովագրական հատուցումը հանդիսանու՞մ է հարկման օբյեկտ։

0

Ոչ, քանի որ շրջանառության հարկով հարկման օբյեկտ են համարվում ապրանքների մատակարարումը, աշխատանքների կատարումը և (կամ) ծառայությունների մատուցումը։ Ծառայությունների մատուցում են համարվում նաև ոչ նյութական ակտիվների օտարման գործարքները, ինչպես նաև այն գործարքները, որոնց դիմաց ստացվում են վարձակալական կամ օգտագործման վճար, տոկոս և (կամ) ռոյալթի: