Պարզաբանում շահաբաժին

Պաշտոնական պարզաբանում շահաբաժնի հարկման վերաբերյալ

 Ստորև  ներկայացնում ենք ՀՀ ՊԵԿ և ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից 11.03.2022թ․ տրված պաշտոնական պարզաբանումը կազմակերպությունում մասնակցության (բաժնետոմսի, բաժնեմասի, փայաբաժնի) դիմաց ստացվող եկամուտները ՀՀ հարկային օրենսգրքի և ՀՀ կողմից կնքված և վավերացված՝ կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկումից խուսափելը կանխելու մասին միջազգային համաձայնագրերի կիրառության իմաստով որպես շահաբաժին որակելու վերաբերյալ

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=161051