Գյուղատնտեսական ապրանքների ներմուծման քվոտա

ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ԱՌԱՆՁԻՆ ՏԵՍԱԿԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՍԱԿԱԳՆԱՅԻՆ ՔՎՈՏԱՅԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄ

2022 թվականի ընթացքում «Բացթողում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգի կիրառմամբ ՀՀ տարածք ներմուծվող առանձին տեսակի գյուղատնտեսական ապրանքների նկատմամբ սահմանվել է սակագնային քվոտա: Նշված գյուղատնտեսական ապրանքների ներմուծումը թույլատրվում է սահմանված քվոտայից ոչ ավելի ծավալով` լիցենզիայի առկայության դեպքում: Ընդ որում՝ նախատեսված սակագնային քվոտայի կիրառմամբ ներկրված ապրանքների օգտագործումը թույլատրվում է բացառապես ՀՀ տարածքում մսամթերքի արտադրության համար:

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=161224