ԱԱՀ հարկման բազա շենք շինություն

Պաշտոնական պարզաբանում շենքերի, շինությունների, բնակելի կամ այլ տարածքների, հողամասերի օտարման կամ վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրման գործարքների մասով ԱԱՀ-ով հարկման բազայի որոշման առանձնահատկությունների վերաբերյալ

ՀՀ ՊԵԿ և ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրված պարզաբանմամբ հստակեցվել են շենքերի, շինությունների, բնակելի կամ այլ տարածքների, հողամասերի օտարման կամ վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրման գործարքների մասով ԱԱՀ-ով հարկման բազայի որոշման, հարկային հաշվում դրա և համապատասխան ԱԱՀ գումարի արտացոլման, ինչպես նաև ԱԱՀ հաշվանցման որոշ հարցեր։

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=158668